หน้าแรก /  ประวัติหน่วย / ที่ตั้งหน่วย / ทำเนียบ ผบ.นพค.๒๒          

           หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา            
สำนักงานพัฒนาภาค ๑
สำนักงานพัฒนาภาค ๒
สำนักงานพัฒนาภาค ๓
สำนักงานพัฒนาภาค ๔
สำนักงานพัฒนาภาค ๕
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน

  หน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค ๒  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙

                        ๘ แผนงานหลัก                       
แผนงานการสร้างเส้นทางคมนาคม
แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ
แผนงานพัฒนาชุมชนและสาถารณูปการ
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานจิตวิทยา และประชาสัมพันธ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ

               บอร์ดกิจกรรมประจำเดือน            
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

                   รวมภาพกิจกรรม                        
ประจำปี ๒๕๕๕
 

 

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ 
นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.


ความเป็นมา
       ตามนโยบายของท่าน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ได้กรุณาสั่งการให้ ข้าราชการทหาร
ทุกนายดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมา บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยให้หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ๓๐ หน่วยทั่วประเทศ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ ให้หน่วยขึ้นตรงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น  
เพื่อเป็นการฝึกด้านการเกษตร ปศุสัตว์และพลังงานทดแทน แก่กำลังพลของหน่วย 
ก่อนออกพัฒนาในตำบลเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล
  สำหรับราษฎร
นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม โดยการดำเนินการ ได้พิจารณาตามหลักการในกิจกรรมที่
เห็นว่ามีความเหมาะสม
  และความเป็นไปได้ โดยคัดเลือกกำลังพลที่มีรายได้น้อยมีความขยัน  มาดำเนิน
การให้กำลังพลทำการลดรายจ่าย
  ในเรื่องการดำรงชีวิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ต้องบริโภคทุกวัน 
ไม่ต้องใช้เงินซื้อ
  ควรใช้เฉพาะเงินทุนดำเนินการครั้งแรกเท่านั้น  หลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ 
มาเป็นอาหาร
  เป็นการลดรายจ่าย เมื่อผลผลิตที่นำมาบริโภคเหลือ  ก็เริ่มจำหน่าย  ทำให้เกิดรายได้เสริม
เพิ่มขึ้นมา
  สำหรับกิจกรรมที่กำลังพลในหน่วยทำด้วยกัน  เกิดจากการหารือร่วมกัน ใช้ความรู้และ
การวิเคราะห์ตามความต้องการของตนและกลุ่มของตน
 ตลอดทั้งมองหากิจกรรมที่ทำแล้วสามารถ
นำไปใช้จำหน่ายในกลุ่มหมู่บ้านรอบ ๆ หน่วย
  คือ  ทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ ต้องการของชุมชน
นั้น ๆ ด้วย
 ทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

          การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์    ประการดังนี้
๑. สนองแนวพระราชดำริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
๒.ปฏิบัติตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๓. เป็นแหล่งฝึกกำลังพลของหน่วยก่อน ออกปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนใน
ตำบลเป้าหมาย
  และฝึกให้กำลังพลและครอบครัว   ให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
๔. เป็นแหล่งเรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตร
  ปศุสัตว์ และพลังงานทดแทน ของ
ส่วนราชการ, นักเรียนและราษฎรที่สนใจ

๕. เป็นการสร้างรายได้ให้กับกำลังพลของหน่วย
     DSC09783.JPG DSC09789.JPG

           กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.

๑.  โครงการผลิตไบโอดีเซลชุมชน กำลังการผลิต  ๔๐๐  ลิตร ต่อวัน  ทำให้กำลังพลของหน่วยลด
รายจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลงลิตรละ ๔-๕
  บาท ผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล จะมีสารตกค้าง
ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  โดยสามารถนำมาเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้ ส่วนเศษไขมันพืชและสัตว์ที่เหลือ
จากการผลิตสามารถนำมาใช้เป็นอาหารปลาดุกได้  นอกจากนี้หน่วยยังริเริ่มการผลิตเครื่องผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซลกำลังการผลิต ๑๐๐  ลิตรต่อวัน  ซึ่งมีราคาถูก  แต่มีคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลเป้าหมายต่อไป

DSC02629.JPG      DSC01364.JPG
๒. โครงการเลี้ยงหมูป่า จำนวน ๑๕  ตัว เป็นโครงการลดต้นทุนโดยไม่ต้องเสียค่าอาหารมากเท่า
การเลี้ยงหมูขุน
 ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นอาหารด้วย  ไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนรอบหน่วย  สามารถทำ
ให้เกิดรายได้ในรอบ ๕ เดือน

 
P5310019.JPG  P5310021.JPG
๓. โครงการเลี้ยงโคขุน  จำนวน ๓  ตัว เป็นโครงการที่ไม่ต้องลงทุนจ่ายค่าอาหารก่อน  โดยการใช้
เครดิตอาหารโคจากสหกรณ์โค
  โพนยางคำ สามารถทำให้เกิดรายได้ในรอบ ๘ เดือน
DSC02142.JPG   DSC02028.JPG
๔.  โครงการโรงอบถนอมอาหารพลังแสงอาทิตย์   ใช้แปรรูปและถนอมผลผลิตทางการเกษตรไว้
บริโภคและจำหน่าย
  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในห้วงที่ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ เช่น กล้วยตาก,พริกแห้ง,
ปลาแห้ง

DSC02005.JPG   DSC02066.JPG
การผลิตกล้วยตากด้วยโรงอบถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์
๑.
ปลอกกล้วยโดยเฉือนให้ติดกับลูก หรือตัดให้เข้าเนื้อกล้วย เล็กน้อย และตัดส่วนปลายกล้วย
๒.
นำไปวางบนตะแกรง ใช้ระยะเวลาตากประมาณ ๔ – ๕ วัน (แล้วแต่สภาพอากาศ)
๓.
พอ ๔ วันนำกล้วยมาทับ ล้างด้วยน้ำเกลือ ตากอีก ๑ วันเพื่อให้น้ำตาลในกล้วยซึมออกมาเยิ้มกล้วย
จะเป็นเงางามไม่แห้ง

๔.
บรรจุกล่อง
การดูแลระหว่างการตาก

พอแดดร่มต้องรีบเก็บ การเก็บกล้วยที่ตากยังไม่แห้งให้เก็บใส่ถุงพลาสติก ปิดให้แน่นเพื่อไม่ให้
กล้วยดำ และเพื่อไม่ให้กล้วยถูกแมลงไต่ตอม หรือมีกลิ่นแปลกปลอมเปื้อนตะแกรง
  พอเช้าจึงนำมา
ตากใหม่

หมายเหตุ
        กล้วยตากถ้าใช้กล้วยสุกงอมจากต้น กล้วยจะมีสีไม่สวยมีสีคล้ำ ถ้าใช้กล้วยที่บ่มสีจะสวยกว่า
กล้วยตากใช้เป็นของหวาน กับเป็นอาหารว่าง เป็นขนมเดินทางไกล
๕.
  โครงการเลี้ยงกบ  ทำให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายกบ เป็นรายเดือน
DSC02007.JPG   
DSC02611.JPG
๖.  โครงการเผาถ่านแบบได้น้ำส้มควันไม้  ในถังขนาด  ๒๐๐ ลิตร   โดยใช้เศษกิ่งไม้  ที่ได้จากการ
ตัดแต่งมาเผาถ่าน
   นอกจากนี้กระบวนการเผาถ่านยังให้   น้ำส้มควันไม้   สามารถนำมาใช้เป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช,ปรับปรุงดิน, ป้องกันกำจัดศัตรูพืชดับกลิ่นมูลสัตว์
  ช่วยย่อยสลาย
อินทรีย์วัตถุปลอดภัยต่อ คนสัตว์พืชและสิ่งแวดล้อม
  ทำให้พืชเติบโตแข็งแรง ทนทานต่อการทำลาย
ของโรค และแมลงศัตรูพืช

DSC02646.JPG   DSC08442.JPG
ขั้นตอนในการเผา
๑. ตัดฟืนเป็นท่อน ยาวประมาณ
  ๖๐ ซม. แยกไม้ออกเป็นสามขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่   เรียงในถัง
ในแนวตั้งปลายเล็กลงล่าง อัดจนเต็มแล้วปิดฝาถังให้ฝาอ้า
  ๑ ซ.ม. และควรใส่น้ำที่ปล่องข้างเตา
ทั้งสามปล่องเพื่อได้น้ำส้มควันไม้
๒. จุดไฟทางด้านหน้า ประมาณ
  ๒ – ๓ ชั่วโมง ให้สังเกตปล่องควันหรือปล่องเร่งควัน
จะมี ๓ ระยะ ๆ แรกควันจะเป็นสีขาวเข้ม จากนั้นจะเป็นสีฟ้า และจะค่อยๆ ใสขึ้นจนเป็นไอร้อน
 
แล้วจึงค่อยปิดฝาถังรัดกิ๊บ

๓. ระยะเวลาเดินไฟประมาณ
  ๒ – ๓ ชั่วโมง  ไปให้สังเกตปล่องเร่งควันด้านบน ถ้าควันเปลี่ยนเป็น
ไอร้อน ให้ปิดปล่องด้วยดินดินเหนียว และ
   ลดช่องจุดไฟลง ๑/๒ ส่วน หลังจากนั้น ให้สังเกตปล่องควัน
ด้านข้างทั้งสามปล่อง ควันจะเริ่มใสขึ้น
ให้ทำการปิดปล่องควัน ที่ควันใสด้วยกระป๋องน้ำอัดลมครบทั้ง
สามปล่องแล้วปิดหน้าเตาให้สนิทด้วยดินเหนียว

๔. หลังจากนั้นให้ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ
  ๒ – ๔ ชั่วโมง จึงทำการเปิดเตา ก็จะได้ถ่านที่ดีมีคุณภาพ
ให้ความร้อนสูงไว้ใช้ในครัวเรือน
รวมระยะเวลาเริ่มจุดไฟจนปิดเตาประมาณ ๖- ๘ ชั่วโมง

อัตราส่วนในการใช้น้ำส้มควันไม้
อัตราส่วน ๑:
๒๐
(ผสมน้ำ๒๐ เท่า) พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์และแมลงใน
ดินซึ่งควรทำก่อนการเพาะปลูก ๑๐วัน

อัตราส่วน ๑:
๒๐
(ผสมน้ำ ๒๐เท่า) พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายพืช หากใช้ความเข้มข้น
ที่มากกว่านี้รากพืชอาจได้รับอันตรายได้

อัตราส่วน ๑ : ๑๐๐ (ผสมน้ำ ๑๐๐ เท่า) ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกัน
แมลงมาวางไข่

อัตราส่วน ๑ : ๒๐๐ (ผสมน้ำ ๒๐๐ เท่า) พ่นใบไม้รวมทั้งพื้นดินรอบๆ ต้นพืชทุกๆ ๗- ๑๕วัน เพื่อขับ
ไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา และรดโคนต้นไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต

อัตราส่วน ๑ :
๕๐๐
(ผสมน้ำ ๕๐๐ เท่า) พ่นผลอ่อน หลังจากติดผลแล้ว ๑๕ วัน ช่วยขยายผลให้โตขึ้น
และพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว ๒๐วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้

อัตราส่วน ๑: ๑,๐๐๐ (ผสมน้ำ๑,๐๐๐ เท่า) เป็นสาร จับใบ เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีใน
สารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีทำให้สามารถลดการใช้สารเคมีมาก
กว่าครึ่งด้วย

                    
 
 ๗.
  โครงการผลิตเตาเผาถ่านแบบได้น้ำส้มควันไม้  ในถังขนาด  ๒๐๐ ลิตร
ซึ่งนอกจากจะผลิตขายในหน่วยแล้ว
  หน่วยยังเข้าไปส่งเสริมให้ราษฎรตำบลเป้าหมายผลิตใช้ใน
ชุมชนได้เอง
  เปรียบเสมือน  เราแจกเบ็ดตกปลาให้ดีกว่าแจกปลา

DSC02105.JPG
 DSC02155.JPG
วัสดุ – อุปกรณ์ ในการผลิต
๑.
   ถังเปล่า ขนาด ๒๐๐  ลิตร แบบมีกิ๊บรัดฝาด้านบน 
๒.
   ท่อเหล็กดำ ขนาด    นิ้ว  ยาว  ๙๕  ซม.  จำนวน    ท่อน
๓.
   ท่อเหล็กดำ ขนาด    นิ้ว  ยาว  ๑๕  ซม.  จำนวน    ท่อน   
๔.
   ท่อเหล็กดำ ขนาด    นิ้ว  ยาว  ๒๐  ซม.  จำนวน    ท่อน
๕.
   แผ่นเหล็ก หนา ๑-๒  มม.  ขนาด  ๒๐ x ๘๒  ซม.
๖.
   เหล็กเส้น  ขนาด    หุน  จำนวน    เส้น
๗.
   เหล็กฉาก  ขนาด  ๑/๒  นิ้ว   ยาว  ๒๐  ซม. จำนวน    เส้น
๘.
   น็อต  ขนาด     หุน  จำนวน      ตัว

าคาการผลิตเตาเผาถ่านต่อ 1 ใบ
๑.
  ถังเปล่า ๒๐๐ ลิตร แบบมีกิ๊บรัดฝาด้านบน   ราคา    ๕๐๐  บาท
๒.
  เหล็กดำขนาด  ๒ นิ้ว                                   ราคา  ๒๓๐  บาท
๓.
  เหล็กดำขนาด  ๓ นิ้ว                                    ราคา   ๑๐๐   บาท
๔.
  แผ่นเหล็ก ขนาด ๑ – ๒ มม.                         ราคา    ๑๓๐  บาท
๕.
 เหล็กเส้น ๓ หุน                                            ราคา    ๑๔๕  บาท
๖.
  เหล็กฉาก ๑/๒ นิ้ว                                         ราคา       ๓๐  บาท
๗.
  ลวดเชื่อม ๒.๖  จำนวน ๒ กล่อง                  ราคา    ๑๒๐  บาท
๘.  น๊อต    ตัว                                                   ราคา       ๑๕  บาท
๙.
  ค่าไฟฟ้าประมาณ                                           ราคา     ๑๐๐  บาท
๑๐. ค่าอุปกรณ์อื่นๆ
                                             ราคา      ๑๖๐  บาท

รวมราคาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด                             ราคา  ๑,๕๓๐  บาท

ขั้นตอนในการผลิต
๑.ถังไปเจาะรูขนาด
    ๒ นิ้ว  จำนวน ๓  ด้าน
๒.นำท่อเหล็กขนาด
    นิ้ว  ยาว  ๑๕ ซม. เชื่อมติดฝาเตา  และปล่องระบายอากาศ
๓. ตัดท่อเหล็ก ขนาด
  ๒ นิ้ว  ยาว  ๙๕ ซม. แล้ววัดขนาดยาว ๘๕ซม.  ทำมุม ๔๕ องศา เฉียงออก
แล้วเชื่อมทำมุม ๙๐
  องศา จำนวน    ท่อน และเจาะรูด้านล่าง
๔.นำเหล็กแผ่นวงกลมขนาด Ø
๓ นิ้ว เชื่อมติดกับท่อ ๓ นิ้ว ยาว  ๒๐  ซม.  โดยรอบ แล้วเจาะรู
ขนาด
Ø ๒ นิ้ว 
๕.นำท่อเหล็กขนาด ๓ นิ้วสวมใส่ท่อเหล็กขนาด ๒ นิ้ว ที่เชื่อมประกอบไว้แล้วจากปลายท่อ
เหล็ก ๒ นิ้วลงมา ๑ นิ้วแล้วเชื่อมติดด้านล่างโดยรอบ
๖. นำเหล็กแผ่นขนาด ๒๐ x
๘๒ ซม.พับขึ้นรูปขนาด ๒๐ x ๒๐ x ๒๕ ซม.  และตัดเหล็กฉาก
ขนาด ๑/๒ นิ้วยาว    ๒๐ซม.เชื่อมติดด้านข้างกล่อง และเชื่อมแผ่นเหล็กที่พับแล้วติดกับตัวถัง
โดยรอบใช้แผ่นเหล็กขนาด ๒๐
x ๒๕ ซม.สำหรับเป็นแผ่นปิดเตา(แผ่นควบคุมอากาศ)
๗.ทำตะแกรงรองไม้ฟืน
  โดยใช้เหล็กเส้นขนาด  ๓ หุน ขดโดยรอบและใช้เหล็ก ๓ หุน เชื่อมเป็น
ตะแกรงโดยให้ตะแกรงรองพื้นมีขนาดห่างกันประมาณ ๑ ซม. ให้สามารถเข้าถังได้พอดี โดยมี
ขาเหล็กสูง ๒๐ ซม.
  เก็บรายละเอียด ตกแต่งและทาสี

๘.โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ อัดเม็ด ทำให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ เป็นรายเดือน  
และสามารถลดรายจ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตรของหน่วย  ทำให้เกิดรายได้เป็นราย สัปดาห์


DSC02071.JPG    DSC02073.JPG    
      
  
 วัตถุดิบและอัตราส่วนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
๑.
แกลบดำ  ๑๐๐   ก.ก.  ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน ช่วยปรับปรุงดินเหนียวให้โปร่งขึ้น แต่ควรใช้ร่วมกับ
วัสดุอื่น เพราะมีธาตุอาหารน้อยมากและเก็บความชื้นได้ไม่ดี ย่อยสลายช้า จะให้ธาตุโพแทสเซียม
กับต้นพืชแต่จะได้ในปริมาณค่อนข้างต่ำ บทบาทของธาตุโพแทสเซียมจะช่วยให้กระบวนการเคลื่อน
ย้ายแป้งและน้ำตาลจากใบพืชไปสู่ผลได้ดีขึ้น

๒.
มูลไก่       ๘๐    ก.ก.          ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โปรแทสเซียม(K
๓.
มูลโค       ๘๐     ก.ก.         ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โปรแทสเซียม(K)   
๔.
ดินก้นบ่อ  ๒๐  ก.ก.           ให้ธาตุอาหารจะมีฟอสฟอสฟอรัสสะสมมาก ใช้ปลูกต้นไม้จะดีมาก
๕.
โดโลไมท์   ๒๐ ก.ก            ใช้ควบคุมความเป็นกรดของดิน
๖.น้ำหมักชีวภาพ (EM
) ๕ ลิตร
๗. ลำอ่อน
     ๒๐ ก.ก.               
     ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
๑.
นำวัตถุดิบทั้งหมดมารวมกัน  โดยใช้เครื่องผสม
๒.
หมักในที่ร่มโดยใช้พลาสติกคลุม ทิ้งไว้ประมาณ  ๓๐  วัน
๓.
นำไปอัดเป็นเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย แล้วนำไปตากหรืออบให้แห้ง ก่อนบรรจุใส่กระสอบเพื่อ
ใช้งานต่อไป

      อัตราการใช้
๑. 
นาข้าว                                    ๕๐                 กิโลกรัม ต่อ          ๑             ไร่
พืชไร่,พืชผัก                  ๑๐๐ - ๒๐๐            กรัม        ต่อ          ๑             ตารางเมตร
๓.  ไม้ยืนต้น พืชสวน         ๑๐๐ - ๒๐๐            กรัม         ต่อ         ๑             ตารางเมตร

๙.โครงการปลูกพืชผักสวนครัว  และพืชตามฤดูกาล เช่น พริก,แตงกวา,ผักบุ้ง,ชะอม,ข้าวโพด 
กิจกรรมนี้ได้ทั้งลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
 ทำให้มีรายรับประจำวันทุกวัน  จากการขายผลผลิต
ให้สูทกรรมของหน่วย
  เมื่อมีเหลือจึงจะนำไปใช้จำหน่ายภายนอกหน่วย

 DSC01562.JPG

 ๑๐. โครงการเพาะชำกล้าไม้  ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ   ทำให้เกิดรายได้ เป็นรายเดือนจากการ
จำหน่าย ทั้งพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับและทำให้แปลงเกษตรมีต้นกล้าอย่างต่อเนื่อง
 
๑๑.  โครงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและเพาะเห็ด   ซึ่งหน่วยดำเนินการครบวงจร  โดยทั้งผลิตก้อน
เชื้อและเพาะเห็ดเอง   เพื่อเป็นหลักประกันว่าหน่วยมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนราษฎร

DSC00349.JPG
DSC00347.JPG
      วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด
ขี้เลื่อย ๑๐๐ ก.ก.  , รำอ่อน    ก.ก.  , น้ำตาลทราย    ขีด  ,  ดีไลน์  ๑ ก.ก.  ,  ปูนขาว  ๑ ก.ก.  ,
 
เชื้อเห็ด ๑๘ – ๒๐ เม็ดหนังยาง และ ถุงพลาสติก , นุ่น หรือ สำลี , จุกพลาสติก , แอลกอฮอร์ ,
เศษกระดาษสำหรับปิดจุก
      
ขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด
๑.ขี้เลื่อยที่ใช้ควรเป็นขี้เลื่อยกลางเก่ากลางใหม่
  จะดีที่สุด หากเป็นขี้เลื่อยใหม่ควรกองทิ้งไว้
ประมาณ
 ๑ สัปดาห์
๒.หลังจากเตรียมสูตรอาหารได้แล้วให้นำส่วนผสมทั้งหมดไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน วิธีตรวจความชื้น
ว่าเหมาะสมหรือไม่ ให้ใช้มือบีบแล้วแบมือออกดูว่าก้อนขี้เลื่อยยังเป็นก้อนอยู่ หากระหว่างบีบมีน้ำ
ไหลออกมา
 แสดงว่าแฉะเกินไปหรือ  ถ้าแบมือแล้วก้อนขี้เลื่อยแตกออก แสดงว่าแห้งเกินไป
๓.บรรจุใส่ถุงพลาสติกที่ใช้เพาะเห็ด ซึ่งควรบรรจุให้หมดภายในวันเดียว ถุงก้อนเนื้อ
ควรมีน้ำหนัก 
ขนาด ๘ ขีด
– ๑ กก. เมื่ออัดก้อนเชื้อแน่นดีแล้วใส่คอขวดพลาสติกอุดด้วยสำลีและปิดด้วยกระดาษ
แล้วรัดยางวงให้แน่น
๔.นำก้อนเชื้อที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อทันทีใช้เวลาประมาณ
   ๓-๔ ชั่วโมง นับจากน้ำเดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
๕.
นำหัวเชื้อเห็ดที่เราต้องการจะเพาะที่เลี้ยงไว้ในเมล็ดข้าวฟ่าง ใช้ประมาณ ๑๐- ๒๐ เมล็ดต่อก้อน   เขี่ยลงในก้อนเชื้อที่เย็นดีแล้ว รีบปิดปากถุงด้วยสำลี หรือกระดาษทันที วัสดุที่ใช้หัวเชื้อ ควรทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอร์ก่อนทุกครั้ง
๖. นำก้อนเชื้อที่ถ่ายเชื้อเห็ดลงเรียบร้อยแล้วไปบ่มไว้ในโรงบ่อก้อนเชื้อต่อไป

 ขั้นตอนวิธีการเก็บผลผลิตดอกเห็ด๑.ก่อนเก็บเห็ดลดน้ำก่อนเก็บประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง
๒.ดู้ด้วยสายตาว่าเห็ดบานพอสมควรที่จะเก็บได้แล้วจึงเก็บ

๓.ใช้มือดึงเห็ดโดยอีกมือจับที่ปาดถุงไว้แล้วดึงเห็ดออก
๔.เมื่อเก็บเห็ดแล้วใช้ก้นช้อนแคะโคนเห็ดที่เหลือออกให้หมดกันโคนเห็ดเน่าทำให้เกิดเชื้อรา
เขียวทำให้ออกมาและตายในที่สุด
๕.ช่วงเวลาเก็บเห็ด ตั้งแต่ ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ ของแต่ลัน

 การปฏิบัติดูแลรักษา

          เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดฮังการี เห็ดภูฐานและเห็ดนางนวล ใช้เวลาเจริญในระยะเส้นใย
ประมาณ ๑-๑.๕ เดือน เมื่อเส้นใยเริ่มรวมตัวกัน ถอดสำลีแล้วนำก้อนเชื้อไปวางในโรงเรือนเพื่อให้เกิดดอก
รักษาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การถ่ายเทอากาศตามที่เห็ดต้องการการให้ความชื้นภายในโรงเรือนไม่ควร
ให้น้ำขังอยู่ภายในก้อนเชื้อ และไม่ควรให้น้ำถูกดอกเห็ดโดยตรง ถ้าจำเป็นควรให้เป็นละอองนอกจากนี้ต้อง
รักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรคและแมลง

 ขนาดโรงเรือนเพาะเห็ด  ๓ x x  ๒.๕ ม.

๑๒. โครงการทำนาข้าวปีและนาปรัง พื้นที่ ๔๐ ไร่
DSC02548.JPG DSC07940.JPG
 
๑๓.  โครงการโรงสีข้าวชุมชน   เพื่อนำผลพลอยได้จากการสีข้าวมาเป็นอาหารสัตว์และผลิตปุ๋ย
DSC02168.JPG  DSC05958.JPG
 
๑๔. โครงการปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปรนิค) เพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกพืช ในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด
DSC02003.JPG DSC02625.JPG
 
๑๕ เลี้ยงกบในขวดพลาสติก 
วัสดุ-อุปกรณ์ในการเลี้ยงกบในขวด

๑.
ขวดน้ำขนาด ๑๒ ลิตร          
๒.
เหล็กเผาไฟ ไว้สำหรับเจาะรู  
๓.
ลูกกบ ที่อายุ  ๖๐  วัน

DSC02383.JPG  DSC02385.JPG

ขั้นตอนในการเลี้ยงในขวด
๑.
นำขวดมาทำความสะอาด และ เจาะด้วยเหล็กเผาไฟ ประมาณ ๗๘ รู
๒.
นำลูกกบ ที่อายุ ๖๐ วัน ใส่ขวด ขวดละ ๑ ตัว
๓.
เติมน้ำใส่ขวด พอประมาณ
๔.
นำไปเรียงไว้บนชั้นวาง   เลี้ยงต่อไปอีก  ๙๐ วัน จากนั้นก็นำกบไปขายได้
การดูแล และ ผลที่จะได้รับ

- ให้อาหาร วันละ ๒ ครั้ง  เช้า – เย็น (ตามขนาดตัว )  เปลี่ยนน้ำ  ทุกๆ ๓ วัน
- กบที่ได้จะมีน้ำหนักแต่ละตัวจะอยู่ที่ 4
ขีดกว่า ราคาขาย กิโลกรัมละ ๘๐๙๐ บาท
๑๖ ผลิตเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบครัวเรือน
ขั้นตอนในการผลิต

๑.นำถังขนาด ๒๐๐ ลิตร และถังขนาดเล็กมาตัดฝาถังออก และนำแผ่นเหล็กมาตัดเป็นวงกลม และม้วน
เป็นกล้วยเพื่อทำเป็นก้นถัง
๒. เจาะรูถัง ๒๐๐ ลิตร ทั้ง ๒ ถัง ถังละ ๓ รู และนำเกลียวมาเชื่อมติดแต่ละรู
  ด้านล่างสุดใส่ฮีดเตอร์
ตรงกลางถังใส่ เทอร์โมมิเตอร์  ด้านบนสุด ใส่ตัว level (ลูกลอย) และ ทำขาตั้งสำหรับถัง
๓. เจาะรูที่ก้นถังเพื่อใส่ท่อ และ เจาะด้านข้างของถังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ๒ ช่อง ในใบที่ ๓ แล้วใส่แผ่น
อครีลิค เพื่อใช้สำหรับดูน้ำมัน
๔. ติดตั้งมอเตอร์ที่ถังขนาดเล็ก ,
  ติดตั้งปั้มด้านล้างของถังและมอเตอร์ที่ด้านบนของถังใบที่ ๒ ,
ติดตั้งปั้มลมที่ถังใบที่ ๕  โดยทำโครงเหล็กเพื่อยึดอุปกรณ์
๖.
  ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบท่อ
๖.
  ตรวจสอบรอยรั่ว เก็บรายละเอียด 
และทดสอบใช้งาน

DSC02087.JPG  
พระธาตุพนม

พระธาตุเรณ
พระธาตุศรีคูณ
พระธาตุมหาชัย
พระธาตุประสิทธิ์
พระธาตุท่าอุเทน
พระธาตุนคร
พระธาตุจำปา
พระธาตุมรุขนคร

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
จังหวัดนครพนม
ร้อย ตชด.๒๓๗
ยื่นภาษีออนไลน์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
โรงแรมที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ.ทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ๔๘๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๕๗๑๑๙๑, ๕๗๑๖๘๘  โทรทหาร  ๕๙๐๐๐๓๙-๔๐
mdu_022@hotmail.com